Çocuklarda Uyumsuzluğun Etimolojisi/ Uzm. Psi. Dan. Hatice BOZDOĞAN KARASU

Çocuklarda Uyumsuzluğun Etimolojisi/ Uzm. Psi. Dan. Hatice BOZDOĞAN KARASU

Çocukların duygusal gelişimi ilk olarak aile ortamında şekillenmektedir. Evde duygusal anlamda sağlıklı bir etkileşim ortamının varlığı çocuğun duygusal gelişimi açısından destekleyici nitelik taşımaktadır. Özellikle erken çocukluk döneminde çocuğun, bakım verenle kurduğu fiziksel temas, (bebeklikten bahsediyorum) sonra duygusal temas, yapısal olarak getirdiği kişilik özelliklerini olumlu veya olumsuz yönde etkilemektedir. Bilindiği üzere kişiliğin “MİZAÇ ve HUY” denilen iki önemli bileşeni vardır. Özellikle MİZAÇ sonradan kişiliği şekillendiren faktör olarak düşünüldüğünde çocuğun ilk temaslarını kurduğu ailenin dinamik yapısı mizacı ciddi anlamda etkilemektedir. İleri ki yaşamında problem çözme becerisi, zorlukların üstesinden gelme ve çevresel şartlara uyum sağlama-sağlayamama tamamen bu yaşantı portföyü ile ilişkilidir.

Hane içinde çocuğa sunulan, bireysel farkındalığını destekleyici unsurlar, deterministik bir yapı içinde çocuğun mizacını olumlu yönde etkileyen argümanlar olarak karşımıza çıkacaktır. Fikrini, almak, söz hakkı tanımak, sorumluluk vermek, rahatsızlık duyduğu durumların çözümü durumunda bilgi alış verişinde bulunmak inanın ki benlik ve bu benliğin saygınlığını arttırıcı unsurlardır. Böylesine bir atmosferin varlığı olası uyumsuzluk durumlarında kendiliğinden çözüm kapısı olacaktır.

Uyumsuzluk(Tehallüf), kelime kökenine bakıldığında uyumlu olmama durumu yani ahenksizlik olarak ifade edilmektedir. Günlük yaşamda sorunlar karşısında başarısızlık olarak da tanımlanmıştır.

Yapılan bilimsel araştırmalar ölçeğinde, çocuklarda uyumsuzluğun kökeni: kalıtım, beden özürleri, hastalıklar, iç salgı bezleri bozuklukları, kazalar ve şokları içeren bedensel nedenler; biyolojik, psikolojik ve sosyal temel ihtiyaçların doyurulamaması; aile yapısından doğan etmenler, ana-baba ilişkileri, çocuğun yakın çevresi, okul, sosyal ve ekonomik etmenler ve yanlış eğitimi  kapsayan çevre etkisi ve sosyoekonomik nedenlere bağlanmaktadır (Çağlar, 1981). Temel ihtiyaçların giderilmemesi, hatalı anne-baba tutumları, eğitim-öğretim ortamları ve yanlış öğretimsel süreçler…

Uyum, toplumsallaşma süreci içinde kazanılması gereken gelişimsel bir ödevdir. Her yeni gelişim döneminin beraberinde getirdiği değişik şartlar ve kabul gördüğü güçlükler vardır. Çocuk için bu şartları kabul etmek ve güçlüklerin üstesinden gelmek bir uyum çabasını gerekli kılmaktadır. Var olan gelişimsel dönem ve ödevlerine alışma süreci uyum sorunlarına sebep olabilir. Bunlar gelip geçici uyumsuzluk durumlarıdır. Süreklilik arz ettiğinde ise davranış bozuklukları olarak anılacaktır. Buradaki nüansı iyi analiz etmeliyiz ve uyumsuzluğun kökenindeki etkenlerin sadece çocuk ve çocuktan kaynaklı bir şey olmadığını nedenleri ile birlikte ortaya koymalıyız. Sonrasında bir yol haritası ile uyumu bir denge unsuru haline getirmeliyiz.

 

Hatice BOZDOĞAN KARASU

Uzman Psikolojik Danışman

loading...