Korkuya Neden Olan Patolojik Etmenler? Psikolog Mehmet Emin ASLAN

Korkuya Neden Olan Patolojik Etmenler? Psikolog Mehmet Emin ASLAN

 

 

TANIMI :

Korku  varlιğι tereddüt altιnda bιrakan ve refleksif bir etmen ile etki altιnda bιrakan olumsuz bir etkileșim’dir.

SEBEPLERΠ:

Korku olayι bir çok sebepler’den ibarettir, bunlar :

. Herhangi bir saldιrι olayına mütabιk kalma korkusu,

. Geleceǧin insan açιsιndan tenkit verici etmenlerin’den kaynaklanan korku olayı,

. Heyecan verici bir etmen ile karșιlașma korkusu (Imtihan, Mülakat, v.s…),

. Mesleki bașarι ve bu anlamda performans sergileme korkusu,

. Îki insan’ιn hayat birleștirmelerde meydana gelen heyecan olayι,

. Deǧișik bir insan ile karșιlașma korkusu,

. Bazι Hayvanlar’dan olagelen  korku olayι, v.s..

Korku olayιnι bir çok kompozisyon ile izah etmek mümkün’dür, bunlar :

  1. Psikolojik tabirde korku olayι :

Korku olayιnιn psikolojik yansιmasιndaki en büyük etken kișinin olay akιșιna baǧlι bir șekilde kendisini etki altιnda bιrakmasι olayι’dιr. Sürekli bir șekilde olayιn anιmsanmιș olmasι etki altιnda kalan kișinin günlük yașantιsιna olumsuz bir yansιma teșkil ettiǧi gibi, aynι zamanda kendisinin toplumsal ve sosyal yaşam olgusuna’da negatif bir yansιma kompozisyonuna sebebiyet verir nitelikte’dir.

  1. Nörolojik tabir’de korku olayι :

Kompleks duygulardan kaynaklanan reaksiyonlar neticesinde nörotransmotor mekanizmasιnin olumsuz yönden etkilenme sürecinde  oluşan gerginlik insanı nöronal planda etkisi altına alır ve bu olgu beraberinde nöronal bazda yüksek bir tansiyonun oluşumuna sebebiyet verir.

Fizyolojik tabir’de korku olayι :

Korku olayιndaki fizyolojik yansιma biçimi biyo-fizyolojik arenada hümen varlığın dejenerasyona sürüklenmesi olayι’dιr. Beyin organ çalιșma mekanizmasιnιn etki altına girmiş olması beraberinde ritmik bir dejenerasyon olayı açısından tipik bir örnek niteliğidir.

KORKUYU ÜRETEN BAZI ETMENLER :

Korku olayι bireysel olduǧu kadar toplumsal bir etmen olarak kendisini ifade eder. Örneǧin olasι bir deprem olayι, bir sel felaketi, iklim koșullarιn etkisi korkunun ortaya koyduğu toplumsal etmenler arasinda’dır. Bireysel planda ise : Baskı-şiddet, Fiilli saldırılar, kazalar, tecavüz, hak ihllalleri, Trafik kazaları, Ayrılık, gelecek yaşam resitali ve görülmekte olan bazı rüyalar  korku olayιna özgü olan bazı örnekler’dir.

KORKU OLAYINDAN KAYNAKLANAN BAZI PATALOJÎK ETMENLER

Korku olayιnda psikolojik etmenlere tekabül olabilme riskleri arasιnda :

. Panik,

. Tansiyon,

. Tromatizm,

. Stres,

. Hiperventilasyon,

. Krizler,

. Şizofreni,

. Paranoya…

türü birçok olumsuzluklar korkuya sebebiyet veren rizikolar arasında’dır.

NETICE OLARAK

Korku olayι insan iradesini olumsuz bir etki altinda bιrakan psikolojik bir etkileşim’dir. Korku olayında PanikStress, Emotif ve Anguaz etmenleri mevcuttur. Korku olayιnda yaşam ile olan diyaloğun kesilmesi rizikolarι yaşanιr. Bu anlamda yaşam süresince korkunun bilincini ve tedbirini yaşamak çok önemli bir yaşam kaynağıdır.

ALTERNATÎF

Korku olayι psikolojik bir konsultasyonu gerektirir bir etmen olarak bilinir. Psikolog korku olayına mütabιk kalan kişi için korkuya sebebiyet veren etmenleri araştırmak ve enterpretasyonu yapmakla mükellefir. Yapilagelen diyagnostik neticesinde pasiyan bilgilendirilir ve kendisine alternatif niteliğinde bazı önerilerde bulunulur.

Korku olayιna mütabιk kalan kișinin zaman așιmιna uğramadan bu tür bir konsultasyona tekabül olmasι kendi geleceği açısından önem arz eden bir olgudur.

Konu ile ilgili bazι Otörler :

J.Baptiste Watson – Paul Ekman – Charles Darwin – Frederic Nietzch…

MEHMET EMİN ASLAN

Psikolog

alanemin@hotmail.com

loading...