Öğrenmeye Doğru Giden Yollar

Öğrenmeye Doğru Giden Yollar

SUNMA

Genellemelerin, ilkelerin, kavram ve bilginin aktarılmasıdır.Bilgilerin sunma yoluyla ifadelendirilmesinde,basitten,karmaşığa doğru bir yol takip edilir,verilen örneklerin çokluğu ve bilgi ile ilişkilendirilmesi önemlidir.Ayrıca öğrenen ya da öğrenenlerle ;öğretici arasında kontrollü bir sıcak bağ kurulmalıdır. Etkin katılım ve diyalog gerektirir.

BULMA

Öğreten, çeşitli yönlendirmelerle yanıtı öğrenenlere buldurmak durumundadır.Öğrenme ortamı,merak uyandıracak bir soruyla başlayabilir. İnsanın kendisinde var olan özelliği kullanmaktır. İlgi ve heyecan sürekli tutularak, öğrenenin başarma duygusu beslenmelidir. Ulaşılacak hedef belli olduktan sonra; keşfetme zevki öğrenenlere yaşatılmalıdır.

ANLATMA

Öğretmen merkezli olup, öğrenenlerin dinlemeleri esasına dayanır. Öğrencilerin fazla olduğu sınıflarda, bilgi aktarımının da kısa süreli olduğu durumlarda kullanılır. Ancak, dinleyenlerin dikkatini uzun süreli kılabilmek için ,öğreten kişi ses tonlamalarına,konu özelliğine göre yaşamdan örneklerle ifade biçimine, vurgu yapmaya dikkat etmelidir.Dinleme alışkanlığı kazandırabilir (etkili kullanılırsa)Öğrenenler kısa bir sürede çok bilgi edinebilirler.

ÖRNEK OLAY

Amacı;Öğrenenlere bir bilgiyi, bir konuyu, bir beceriyi kazandırmak ve ilgili durumlarla uygulama yaptırmaktır.Yaşamda karşılaşılan sorunların, öğrenenler ortamında çözülerek, analiz edilerek belli bir sonuca ulaşılmasıdır.Öğrenenler, yaşadıkları, bildikleri, kavradıkları bir durumu ortaya koydukları için öğrenen merkezlidir.

BEYİN FIRTINASI

Bir sorunu çözmek için bir araya gelen guruptaki kişiler olduğunca çok fikir ileri sürerler.Konuyla ilgili fikirlerin çokluğu, bu teknik için önemlidir.Yaratıcı bir teknik olup; belki bir sözcük, belki bir örnek; hayali ve fikir üretmeyi canlı tutar.

DEMONSTRASYON

Göstererek, yaptırma yöntemidir. Gösterme işlemini öğreten yaptığı için öğreten merkezlidir.Gösterileni de öğrenen yaptığı için öğrenen merkezlidir. Herhangi bir işin, işlem basamaklarını göstererek açıklama ve öğrenene alıştırma, uygulatarak öğretme şeklidir.

SORU-CEVAP YÖNTEMİ

Öğrenenlere,düşünme ve konuşma alışkanlğı kazandırır. Bu yöntemin kullanılması, hassasiyet ister. Sorulan soruyla öğrenenler,aynı anda cevabı bulmak üzere zihinlerini çalıştırmalılar. Sorunun soruluş biçimi güdüleyici olmalı, cevap hakkı verilen öğrenenler, hep aynı olmamalı, herkes aktif tutulabilmelidir. Pasif kalan öğrenenlerin gözlerinin içine bakarak ya da başka biçimde dikkatleri toplanarak aktıf hale getirilmelidirler. Sorular, gelişigüzel olmamalı, öğretmeye yönelik olarak planlanmış olmalıdır.

BENZETME

Öğrenmeyi desteklemek amaçlı, gerçeğe uygun bir model üzerindeuygulanan bir öğretim şeklidir. Öğrenenler olaya katılırlar,görev ve sorumlulukları vardır. Öğreten, öğrenenlerin durum sanki gerçekmiş gibi uygulama yapmalarını sağlamalı, olayın içinde öğrenenlere zaman zaman öğretme amaçlı küçük müdaheleler yapabilmelidir.

KİŞİSEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Öğrenenin ,konuyu kendi kendisine okuyarak, yazarak, çizerek, araştırarak, yaparak, yaşayarak ya da kendisine özel yöntemler kullanarak uyguladığı bir yöntemdir. Öğrenen ilgi, ihtiyaç, motivasyon, hangi zaman diliminde, ne kadar süreyle çalışacağına kendisi karar verir ve uygular. Bu yöntemde hazırbulunuşluk çok önemlidir.Örneğin, canı çalışmak istemeyen bir çocuğa bu yöntem zorla uygulatılamaz. Altta yatan nedenlere inmek gerekir.

ROL OYNAMA

Duygu ve düşüncelerin başka bir kişiliğe bürünerek ifade eddilmesidir.Öğrenenlere rol dağıtırken,gönüllülük esas alınmalıdır.Rol oynamada başarılı plabilecek kişiler seçilmelidir.Roller uygulandıktan sonra rol model,aktif, davranışlar,değerlendirilir. Benzeyen durumlarda ne yapılması gerektiği tartışılır. Sonuçlar çıkarılmaya çalışılır.

GURUP ÇALIŞMALARI

Gurubun sayısı 2-8 öğrenen arasında olmalıdır. Etkinlik 5-20 dakika arası olmalıdır.Etkinliğin uzatılmasına öğreten ve öğrenenler birlikte karar verirler. Öğreten, etkinlik süresince gözlemci olmalı, görülen yanlışlar en sonunda tartışılmalıdır. Münazara, panel vb gurup tartışma etkinlikleri uygulanabilir.

DRAMA

Öğrenenlerin, hangi durumlarda neler yapmaları gerektiğini yaşayarak öğrenmelerini sağlar.Akıcı konuşmayı, dile hakim olmayı, kendini ifade etme yeteneklerini geliştirir.Anlama,kavrama,problem çözme, iletişim kurma özelliklerini geliştirerek kişinin kendine olan güvenini artırır.

ARAŞTIRMA

Öğretici yol gösteren, yönlendiren ve rehber konumunda olup,öğrenenin araştırma, inceleme yapmasına destek olur. Araştırma, internet, kaynak araştırması, gezi, söyleşi, labaratuar vb yollarla yapılabilir. Araştırılacak konunun özelliğine göre değişir.

loading...